in English

 

Etusivu

 

Esittely

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Säännöt

 

Jäseneksi

 

EKF

 

Tapahtumat ja muu toiminta

Tapahtumat

Lukupiirit

Kirjoituskilpailut

 

Linkit

Yhteistyötahot

ELKI mediassa

 

Arkisto

Menneet taphtumat ja toiminta

Kokospöytäkirjat

Asiakirjat

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

 

Yhdistyksen säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Elävän Kirjallisuuden Yhdistys - ELKI ry ja sen kotipaikka on Tampere.

 

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monimuotoista kirjallista kulttuuria Tampereella sekä tuoda yhteen tamperelaisia kulttuurialan toimijoita ja Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoita. Yhdistyksen toiminta on avointa, demokraattista, opiskelijamyönteistä ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. järjestää vuosittain voittoa tuottamatta Elävän Kirjallisuuden Festivaalin
2. järjestää muita kulttuuritilaisuuksia
3. tekee taiteita edistäviä aloitteita
4. on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
1. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä
3. toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3. JÄSENET

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
3. ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kuluvana ja edellisenä toimikautena.

 

5. JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain perusjäsenmaksun, kannatusjäsen korkeamman kannatusjäsenmaksun. Vähävaraisilta jäseniltä peritään joko alennettu jäsenmaksu tai ei maksua ollenkaan. Maksujen suuruudesta päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksu suoritetaan maksamalla kevätkokouksessa määritelty summa yhdistyksen tilille. Poikkeustapauksessa maksun voi suorittaa myös suoraan rahastonhoitajalle.

 

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-9 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä pitää olla opiskelijoita vähintään yksi kolmasosa. Hallituksen toimikausi on 1.5.-30.4. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8.TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on 1.5.-30.4. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.

 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous elokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on saatettu hallituksen tietoon. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää (7) arkipäivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

11. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä perus- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan tulevan vuoden Elävän Kirjallisuuden Festivaalin teema ja suuntaviivat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa etukäteen, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.